VIỆT MỸ MOBILE Chuyên cung cấp các sản phẩm của Apple Sỉ và Lẻ

BẢNG GIÁ IPHONE MỚI VIỆT MỸ

      Phụ Kiện Seal Zin Chưa Active                                      xem hình
 Tai Nghe  AirPods  Pro 5.900.000 MWP ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 Tai Nghe  AirPods 2  (sạc có  dây ) 3.400.000 MV7 ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
Tai Nghe  AirPods 2  (sạc ko  dây ) 3.800.000 MWP AM/A Chưa Active Nguyên seal Zin
Smart Keyboard 11″ 2020 8.500.000 QT2 ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 Smart Keyboard 12.9″ 2020 5.100.000 NL2 ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
Magic Keyboard 12.9″ 2020 9.500.000 QU2 ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
          iPhone SE 2020 – 64GB NGUYÊN SEAL               
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
iPhone SE 2020 – 64gb  RED  Nguyên Seal 10.700.000 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone SE 2020 – 64gb BLACK Nguyên Seal 10.500.000 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone SE 2020 – 64gb SIVER Nguyên Seal 10.700.000 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
          iPhone SE 2020 – 128GB NGUYÊN SEAL               
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
iPhone SE 2020 –128gb  RED  Nguyên Seal 10.900.000 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone SE 2020 –128gb BLACK Nguyên Seal 11.700.000 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone SE 2020 –128gb SIVER Nguyên Seal 11.700.000 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
          iPhone SE 2020 – 256GB NGUYÊN SEAL               
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
iPhone SE 2020 – 256gb  RED  Nguyên Seal 14.800.000 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone SE 2020 –256gb BLACK Nguyên Seal 14.800.000 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone SE 2020 – 256gb SIVER Nguyên Seal 14.200.000 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 11- 64GB – Hàng Mỹ                  xem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 11 – 64gb  GREEN  Nguyên Seal 17.400.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb  PURPLE Nguyên Seal 17.400.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb     RED     Nguyên Seal 17.200.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb  BLACK    Nguyên Seal 17.400.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb  SILVER  Nguyên Seal 17.400.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb  YELLOW  Nguyên Seal 17.400.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb   GREEN  Nguyên Seal 17.900.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb  PURPLE Nguyên Seal 17.700.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb     RED   Nguyên Seal 17.900.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb     BLACK  Nguyên Seal 17.900.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb  YELLOW Nguyên Seal 17.300.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 11- 128GB – Hàng Mỹ                  xem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 11 – 128gb  GREEN  Nguyên Seal 19.700.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb  PURPLE Nguyên Seal 19.700.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb     RED     Nguyên Seal 19.700.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb  BLACK    Nguyên Seal 19.700.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb  SILVER  Nguyên Seal 19.700.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb  YELLOW  Nguyên Seal 19.700.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb   GREEN  Nguyên Seal 19.300.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb  PURPLE Nguyên Seal 19.300.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb     RED   Nguyên Seal 19.300.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb     BLACK  Nguyên Seal 19.300.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb  YELLOW Nguyên Seal 19.300.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 11 Pro – 64GB – Hàng Mỹ                  xem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 11 Pro – 64gb  GREEN  Nguyên Seal 23.100.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 64gb  GOLD    Nguyên Seal 23.100.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 64gb  SILVER  Nguyên Seal 23.100.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 64gb  GRAY  Nguyên Seal 23.100.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 64gb   GREEN  Nguyên Seal 24.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 64gb     GOLD  Nguyên Seal 24.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro  – 64gb  SILVER  Nguyên Seal 24.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro  –  64gb  GRAY  Nguyên Seal 24.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 11 Pro – 256GB – Hàng Mỹ                  xem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 11 Pro – 256gb  GREEN  Nguyên Seal 26.300.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 256gb  GOLD    Nguyên Seal 26.300.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 256gb  SILVER  Nguyên Seal 26.300.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 256gb  GRAY  Nguyên Seal 26.300.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 256gb   GREEN  Nguyên Seal 28.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 256gb     GOLD  Nguyên Seal 28.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro  – 256gb  SILVER  Nguyên Seal 28.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro  –  256gb  GRAY  Nguyên Seal 28.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 11 Pro Max – 64GB – Hàng Mỹ             xem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 11 Pro Max – 64gb  GREEN  Nguyên Seal 26.900.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 64gb  GOLD    Nguyên Seal 26.900.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 64gb  SILVER  Nguyên Seal 27.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 64gb  GRAY  Nguyên Seal 25.500.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 64gb   GREEN  Nguyên Seal 26.200.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 64gb     GOLD  Nguyên Seal 26.200.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro  Max – 64gb  SILVER  Nguyên Seal 26.200.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro  Max –  64gb  GRAY  Nguyên Seal 26.200.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 11 Pro Max – 256GB – Hàng Mỹ        xem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 11 Pro Max – 256gb  GREEN  Nguyên Seal 30.100.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 256gb  GOLD    Nguyên Seal 29.300.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 256gb  SILVER  Nguyên Seal 30.100.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 256gb  GRAY  Nguyên Seal 29.300.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 256gb   GREEN  Nguyên Seal 30.500.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 256gb     GOLD  Nguyên Seal 30.500.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro  Max – 256gb  SILVER  Nguyên Seal 30.500.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro  Max –  256gb  GRAY  Nguyên Seal 30.500.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 11 Pro Max – 512GB – Hàng Mỹ        xem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 11 Pro Max – 512gb  GREEN  Nguyên Seal 32.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 512gb  GOLD    Nguyên Seal 32.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 512gb  SILVER  Nguyên Seal 31.500.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 512gb  GRAY  Nguyên Seal 31.500.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin

  APPLE WATCH SERIES 5 – GPS – 2019              xem hình 
Series 5 (GPS) 40 mm GOLD /  Pink – Band 9.500.000 MWV72 LL/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series 5 (GPS) 40 mm GRAY / Black – Band 9.200.000 MWV82 LL/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series 5 (GPS) 40 mm SILVER / White – Band 9.500.000 MWV62 LL/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series 5 (GPS) 44 mm GOLD /  Pink – Band 9.500.000 MWVE2 LL/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series 5 (GPS) 44 mm GRAY / Black – Band 9.300.000 MWVF2 LL/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series 5 (GPS) 44 mm SILVER / White – Band 9.500.000 MWVD2 LL/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
APPLE WATCH SERIES 5 – LTE – 2019               xem hình
Series 5 (LTE) 40 mm GOLD /  Pink – Band 9.500.000 MWWP2 LL/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series 5 (LTE) 40 mm GRAY / Black – Band 9.300.000 MWWQ2 LL/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series 5 (LTE) 40 mm  SIVER / White – Band  9.500.000 MWWN2 LL/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series 5 (LTE) 44 mm GOLD /  Pink – Band 10.100.000 MWW02 LL/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series 5 (LTE) 44 mm GRAY / Black – Band 9.800.000 MWW12 LL/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series 5 (LTE) 44 mm  SILVER / White – Band  10.100.000 MWVY2 LL/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
APPLE  WATCH SERIES 5 – THÉP LTE – 2019   xem hình
S5 (LTE) 44mm Gold Stainless /Milanese Loop 18.800.000 MWX72 LL/A Chưa Acti E SIM
S5 (LTE) 44mm Black Stainless /Milanese Loop 18.500.000 MWWL2 LL/A Chưa Acti E SIM
S5 (LTE) 44mm Gold Stainless / Sport Band       14.000.000 MWW52 LL/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
 S5 (LTE) 44mm Black Stainless / Sport Band       14.000.000 MWW32 LL/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
MACBOOK AIR –  NGUYÊN SEAL   xem hình
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá MODEL Storage Tình Trạng Ghi Chú
 MacBook Air -13″ 2020 – i3 – 256gb GOLD  24.800.000 MWTL2 LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Air -13″ 2020 – i3 – 256gb GRAY 24.800.000 MWTJ2 LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Air -13″ 2020 – i3 – 256gb Silver 24.800.000 MWTK LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Air -13″ 2020 – i5 – 512gb Gold   31.000.000 MWH52 LL 512gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Air -13″ 2020 – i5 – 512gb Gray   31.000.000 MWH22 LL 512gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MACBOOK Pro – NGUYÊN SEAL   xem hình
   MacBook Pro 2020 – 13″ Touch Bar  i5 – 256GB SSD –   Gray 32.300.000 MXK32 256gb Active Online Nguyên seal Zin
     MacBook Pro 2020 – 13″ Touch Bar – i5 – 512GB SSD – Silver  37.000.000 MXK72 512gb Active Online Nguyên seal Zin
    MacBook Pro 2019 – 13″ Touch Bar – Core i5 – 256GB  – Gray 31.000.000 MUHP2 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
      MacBook Pro 2019 – 13″ Touch Bar – Core i5 – 256GB  – Silver  31.000.000 MUHR2  256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
 
iPad GEN 7 – 10.2″ WiFi – 2019 NGUYÊN SEAL   xem hình
iPad Gen 7  Wifi – 32G  GOLD Nguyên Seal call LL/A MW762 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Gen 7  Wifi – 32G GRAY Nguyên Seal call LL/A MW742 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Gen 7  Wifi – 32G SILVE Nguyên Seal call LL/A MW7.. Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Gen 7  Wifi – 128G GOLD Nguyên Seal call LL/A MW792 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Gen 7  Wifi – 128G GRAY Nguyên Seal call LL/A MW772 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad GEN 7 – 10.2″ 4G – 2019 NGUYÊN SEAL   xem hình
iPad Gen 7- 4G – 32G   GOLD Nguyên Seal 10.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Gen 7- 4G – 32G  GRAY nguyên seal 10.500.000 LL/A MW6W2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Gen 7- 4G – 32G  SILVE Nguyên Seal 10.800.000 LL/A MW6J2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Gen 7- 4G – 128G GRAY Nguyên Seal 12.500.000 LL/A MW6L2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPAD GEN 6 – 2018 NGUYÊN SEAL
iPad gen 6 – 32g WiFi GOLD nguyên seal call LL/A MRJN2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 32g WiFi GRAY nguyên seal call LL/A MR7F2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 32g WiFi SILVE nguyên seal call LL/A MR7G2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 128g WiFi GOLD nguyên seal call LL/A MRJP2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 128g WiFi GRAY nguyên seal call LL/A MR7J2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 32g 4G GOLD nguyên seal call LL/A MRM42 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 32g 4G GRAY nguyên seal call LL/A MR6V2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 32g 4G SILVE nguyên seal call LL/A MR6T2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 128g 4G GOLD nguyên seal call LL/A MRM82 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 128g 4G GRAY nguyên seal call LL/A MR752 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPAD AIR 3 – 10.5 inch- 2019 NGUYÊN SEAL   xem hình
iPad Air 3 – 64gb WiFi GOLD nguyên seal call LL/A MUUL2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 3 – 64gb WiFi GRAY nguyên seal call LL/A MUUJ2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 3 – 64gb WiFi SILVE nguyên seal call LL/A MUUK2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 3 – 64gb 4G GOLD nguyên seal call LL/A MV0F2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 3 – 64gb 4G GRAY nguyên seal call LL/A MV152 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 3 – 64gb 4G SILVE nguyên seal call LL/A MV1J2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 3 – 256G 4G GRAY nguyên seal call X/A MV1D2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPAD MINI 5 – 2019 NGUYÊN SEAL          xem hình
iPad Mini 5 – 64gb WiFi GOLD nguyên seal call LL/A MUQY2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Mini 5 – 64gb WiFi GRAY nguyên seal call LL/A MUQW2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Mini 5 – 64gb WiFi SILVE nguyên seal call ZP/A MUQX2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Mini 5 – 64gb LTE GRAY nguyên seal call LL/A MV1K2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Mini 5 – 256g WiFi GOLD nguyên seal call ZP/A MUU62 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Mini 5 – 256g WiFi GRAY nguyên seal HẾT LL/A MUU32 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Mini 5 – 256g WiFi SILVE nguyên seal HẾT LL/A MUU52 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
Địa chỉ : 135 CMT8, P.5, Q.3, HCM
 

BẢNG GIÁ IPHONE CŨ VIỆT MỸ

******************************************************

Giá iPhone cũ Zin chính hãng

 

                             

                             

                              6s  32Gb          Đen     99%  :   3.200

                              6s  32Gb         Vàng     99%  :   3.200 

                              6s plus 64Gb  Vàng    99%  :   4.800

                              6s plus 64Gb   Đen     99%  :   4.600

                              6s plus 64Gb  Hồng    99%  :   4.600

                              7  128Gb         Hồng    99%  :   4.500    

                              7  128Gb        Trắng     99%  :   4.500

                              7  128Gb         Đen       99%  :   4.500

                              7  128Gb         Vàng     99%  :   4.500

                              7 plus 32Gb    Vàng     99%  :   6.000

                              7 plus 32Gb    Đen       99%  :   6.000

                              7 plus 128Gb   Đen      99%  :   6.500                                                                                                                                                            

                              8 Plus 64Gb    Đen       99%  :   7.800

                              8 Plus 64Gb   Trắng     99%  :   8.000

                              8 Plus 64Gb   Vàng      99%  :   8.000

                              8 Plus 64Gb    Đỏ         99%  :   8.000

 

                              X 64Gb             Đen      99%  :  10.000            

                              X 64Gb            Trắng    99%  :  10.200

                              X 256Gb           Đen      99%  :  11.000

                              X 256Gb          Trắng    99%  :  11.200

 

                              XR 64Gb          Đen       99%  : call

                              XR 64Gb         Trắng      99% : call

                              XR 64Gb          Cam       99% : call

                              XR 64Gb          Đen        99% : call

                              XR 64Gb          Đỏ          99% : call

 

                              XS 64Gb          Đen         99% : 11.800

                              XS 64Gb         Trắng       99% : 12.000

                              XS 64Gb         Vàng        99% : 12.000

 

                              XS 256Gb       Đen          99% : call

                              XS 256Gb      Trắng        99% : call

                              XS 256Gb      Vàng         99% : call

                               

                              XS Max 64Gb    Đen       99% :  13.800

                              XS Max 64Gb  Trắng      99% :  13.800

                              XS Max 64Gb  Vàng       99% :  14.500

 

                              XS Max 256Gb  Đen       99% : 15.000

                              XS Max 256Gb  Trắng    99% : 15.200

                              XS Max 256Gb  Vàng     99% : 16.000

 

                              XS Max 512Gb  Trắng    99% : 16.000 

                              XS Max 512Gb  Vàng     99% : 17.000

 

                              11  64Gb              Đen       99%  : 15.000

                              11  64Gb              Đỏ          99% : 15.000

                              11  128Gb            Đen        99% : 16.100

                              11  128Gb            Đỏ         99%  : 16.200

 

                              11 Pro Max 64Gb   Đen      99% :  23.500  

                              11 Pro Max 64Gb   Trắng   99% :  24.000  

                              11 Pro Max 64Gb   Vàng    99% :  24.100  

                              11 Pro Max 64Gb   Xanh    99% :  24.200  

 

                              11 Pro Max 256Gb    Đen     99% :  26.500 

                              11 Pro Max 256Gb    Trắng   99% :  27.000 

                              11 Pro Max 256Gb    Vàng    99% :  27.000 

                              11 Pro Max 256Gb    Xanh    99% :  27.000  

                              11 Pro Max 512Gb    Xanh    99% :  Call  

 

BẢNG GIÁ ÉP KÍNH IPHONE . BẢO HÀNH 6 THÁNG

        iphone 6                      :  300       

 iphone 6p                    :  400

      iphone 6s                    :  400     

  iphone 6sp                   :  450

         iphone 7                       : 400        

iphone 7plus               : 500

          iphone 8                       : 600         

 iphone 8plus                :  700

       iphone x                      : 1000      

     iphone xs                    : 1100    

     iphone xr                    : 1100     

 iphone xsm                : 1400 

    iphone 11                   : 1200    

iphone 11 pro            : 1500

 iphone 11 pro max    : 1600

 

                          GIÁ THAY MÀN HÌNH ZIN BẢO HÀNH 3 THÁNG

  iphone 6         : 600

 iphone 6plus : 800

      iphone 6s       : 800     

   iphone 6splus : 1000 

         iphone 7          : 900       

    iphone 7plus   : 1400

         iphone 8           : 1300     

     iphone 8plus    : 1500

         iphone x           : 4500     

        iphone xs          : 5500   

        iphone xr           : 2500   

    iphone xsm       :6500

       iphone 11           : 4200  

     iphone 11 pro    : 9500

              iphone 11 pro max : 10.000

 

          GIÁ THAY PIN IPHONE ZIN BẢO HÀNH 6 THÁNG

       iphone 6             : 250       

iphone 6plus      : 350

   iphone 6s           : 300   

iphone 6splus    : 350

         iphone 7              : 350        

 iphone 7plus       : 400

        iphone 8               : 400       

 iphone 8plus        : 450

================================
*Bao test 3 ngày tính từ ngày active
*Kiểm Tra ngoại hình trước khi active
Không BH màn hình, Cảm ứng , Mat Nguon
—————————————–
*MacBook chỉ BAO chưa active + ngoại hình + MDM
KHÔNG bao đủ 12 tháng BH của APPLE

==============================================

UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA

APPLE VIỆT MỸ

ĐỊA CHỈ: 135 CMT8 – P.5- Q.3 – TP.HCM

http://applevietmy.com

vietmymobile.com

Back To Top